Innovatiemakelaar

Wat doet een innovatiemakelaar?

De innovatiemakelaar helpt bedrijven (kalverhouderijen, toeleverende en afnemende bedrijven) die willen innoveren. Bijvoorbeeld bedrijven die met een bepaalde techniek emissies willen reduceren in de kalverstal. De innovatiemakelaar ondersteunt bij het aanvragen van subsidies en/of het vinden van de juiste partijen om ideeën in praktijk te brengen. Hierbij kan het gaan om technische investeringen, maar ook veranderingen van management. Emissiereductie zal gezien de actualiteit de komende jaren naar verwachting de hoofdactiviteit van de innovatiemakelaar zijn, daarnaast zijn belangrijke onderwerpen de samenwerking tussen melkveehouderij en kalverhouderij, diergezondheid en dierwelzijn zijn belangrijke thema’s.

De innovatiemakelaar werkt samen met o.a. het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley, het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij, de kennismakelaar kalverhouderij en de Taskforce Toekomstige stallen uit Noord-Brabant. De functie van innovatiemakelaar is belegd bij Anne-Jo Smits. Zij is de afgelopen jaren als expert betrokken geweest bij het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij en de Regiodeal Foodvalley, met name op het onderwerp emissie, en bij diverse subsidie aanvragen. De innovatiemakelaar wordt gefinancierd door Provincie Gelderland.

De Zandprovincies presenteren een versnellingsagenda

In 2022 hebben de Zandprovincies een versnellingsagenda gepresenteerd om innovatie rondom emissies te versnellen. De verschillende diersectoren hebben zich hierbij aangesloten. Ongeveer 30 pilots worden opgezet om doorbraakinnovaties verder te ontwikkelen, waaronder voor de kalverhouderij de projecten KISS en Jovas. Daarnaast is het mogelijk om innovatieve ideeën voor emissiereductie aan te melden bij het Innovatie Netwerk Landbouw.

Projecten

Anne-Jo werkt samen met projectmedewerker Jan Schellekens aan diverse projecten
waaronder KISS (Keep It Smart and Simple) en Jovas mestgotensysteem.

Kiss is een innovatie in het management waarbij de mest in de mestkelder wordt verdund met aangezuurde ammoniakarme mestvloeistof. Dit gebeurt door het uitvoeren van validatie metingen en het vastleggen van het management in een handelingsbeschrijving. Door de verdunning zal de mest ook frequenter en vollediger worden afgevoerd uit de mestkelders. Naast een reductie van de ammoniakemissie is het streven ook de emissie van methaan en geur te reduceren.

Het Jovas mestgotensysteem is een project waarbij naar een lagere (ammoniak) emissie wordt gestreefd door het verkleinen van het mestoppervlak in de kelder en de mest frequent af te voeren. Door een kleiner mestoppervlak kan de ammoniak minder snel uit de mest emitteren. Doel is om dit systeem erkend te krijgen als emissiereducerend stalsysteem. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van validatiemetingen. Daarnaast wordt onderzocht op welke manier door de mestgoten met frequente mestafvoer de ammoniak emissie kan worden verlaagd, hoe het systeem geautomatiseerd kan worden en wordt dit vastgelegd in een stalsysteembeschrijving.

Vragen?

Anne-Jo Smits locatie: Provincie Gelderland
a.smits@aeres.nl 06-11814203