Calf Expertise Centre

Op 1 september 2022 is op initiatief van de Stichting Brancheorganisatie Kalverhouderij (SBK) het Calf Expertise Centre (CEC) gestart. Het CEC is gevestigd in Barneveld. In het CEC werken brancheorganisaties, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen in de kalversector samen. Via CEC wordt kennis en expertise van het onderwijs, onderzoek, overheid en bedrijfsleven gebundeld en ingezet. CEC faciliteert en stimuleert de uitvoering van de activiteiten op een projectmatige wijze.

Het CEC heeft een landelijke functie, met daarbij extra focus op die regio’s waar de kalversector geconcentreerd is. Prioriteiten zijn :

  • Emissievraagstukken, emissiereductie (o.a. stikstof)
  • Toekomstperspectief in een ruimtelijk gebiedsgerichte aanpak.

De focus van het CEC zal inhoudelijk liggen op de aandachtsgebieden milieu, mest en ammoniak.

Het CEC functioneert als kennisloket, stimuleert en coördineert praktijkonderzoek en innovatie, kennisoverdracht naar en door o.a. onderwijs en bedrijfsleven, zorgt voor advisering over regelgeving en subsidieregelingen.

CEC zal actief samenwerken met bestaande initiatieven, zoals de Taskforce Toekomstbestendige stallen Brabant, het PEV (Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij), Regiodeal Foodvalley (RV), de kennismakelaar kalverhouderij LTO , de Innovatiemakelaar kalverhouderij , het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley en het IRAS

Partners