1 september start Calf Expertise Centre (CEC) haar activiteiten

Date

Op 1 september start op initiatief van de Stichting Brancheorganisatie Kalverhouderij (SBK) in Barneveld het Calf Expertise Centre (CEC) haar activiteiten. In het CEC werken branche organisaties, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen in de kalversector samen. Via CEC wordt kennis en expertise van het onderwijs, onderzoek, overheid en bedrijfsleven gebundeld en ingezet. In de werkwijze van het CEC staat de samenwerking centraal: in gezamenlijkheid worden uitdagingen en problemen van de kalversector opgepakt. CEC faciliteert en stimuleert de uitvoering van de activiteiten op een projectmatige wijze.

Het CEC heeft een landelijke functie, met daarbij extra focus op die regio’s waar de kalversector
geconcentreerd is. Prioriteiten zijn :

  • Emissievraagstukken, emissiereductie (o.a. stikstof)
  • Toekomstperspectief in een ruimtelijk gebiedsgerichte aanpak

De focus van het CEC zal inhoudelijk liggen op de aandachtsgebieden milieu, mest en ammoniak.
Prioriteit is tevens het met elkaar verbinden en versterken van initiatieven en organisaties in de
kalversector.
Het CEC functioneert als kennisloket, stimuleert en coördineert praktijkonderzoek en innovatie,
kennisoverdracht naar en door o.a. onderwijs en bedrijfsleven, zorgt voor advisering over regelgeving
en subsidieregelingen. CEC zal actief samenwerken met bestaande initiatieven, zoals de Taskforce
Toekomstbestendige stallen Brabant, het PEV (Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij),
Regiodeal Foodvalley (RV), de kennismakelaar kalverhouderij LTO , de Innovatiemakelaar
kalverhouderij , het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley en het IRAS.

De komende periode zal gewerkt worden aan verdere uitbouw van participanten.

CEC is aanspreekpunt voor kalverhouders, bedrijfsleven, brancheorganisaties, de overheid (o.a. voor
RVO, provincies, regio’s, gemeentes), kennisorganisaties-onderzoek en media.

Het realiseren van een Expertise Centrum voor kalveren is een aanbeveling uit het Plan van Aanpak
Kalverhouderij, dat aan diverse partijen betrokken bij de kalversector in de regio Foodvalley in
december 2021 is gepresenteerd.

Het CEC is gevestigd bij AERES Barneveld, waar ook het Poultry Expertise Centre is ondergebracht.
Ook hier zal intensief mee worden samengewerkt.

Eltjo Bethlehem gaat vanaf 1 september 2022 als businessmanager van het CEC fungeren. Hij was de
afgelopen negen jaar businessmanager van het Poultry Expertise Centre.

Daarvoor werkte hij bij Aeres MBO Barneveld in het management maar ook in trainingen met
rundvee, gezelschapsdieren , paarden, varkens en pluimvee. Bij PEC ontstond de samenwerking met
Aeres, WUR en bedrijfsleven waarbij innovatie en onderzoek centraal staan.